Lahir : Hepatitis B (I), Polio (I)

>>Antara Lahir s/d 2Bulan : BCG,

>>Usia 1 bulan : Hepatitis B (II)

>>Usia 2 bulan : DPT (I), Polio (II)

>>Usia 4 bulan : DPT (II), Polio (III)

>>Usia 6 bulan : DPT (III), Polio (IV)

>>Usia 9 bulan : Campak (I)

>>Usia 18 bulan : DPT (IV), Polio (V)

>>Usia 5 tahun : DPT (V), Polio (VI)

>>Usia 6 tahun : Campak (II)

>>Usia 12 tahun : DT/TT