apa sebab nya jika anak kakinya cacat( polio).padahal sudah imunisai polio