share ya bun, anak saya semalam kena cakar kucing udah saya kasih betadine. berbahaya ga bun?