maklum usaha suami lagi agak seret jadi ya g mampu bayar karyawan lagi