saya hamil jalan 9 bulan,mau tahu ciri-ciri mulaes mau lahir gimana ya ?