selain diberi pepaya, bagaimna agar BAB anak lancar?