btw ada yg tau harga pintu masuk k kebun raya bogor g yah?, aku uda 14 tahun g ksana lagi nih. rencana minggu mau k sana