bund, jawaban dari pakar anak sekarang lama ya bund, karena kesibukan para pakar ya bund?