hai bund... kuq masih sepi2 aja ya yang posting resep cerdas ramadhan.. masih pada bingung ya bund mau posting resep yang mana.. hehehe