Bagaimana mengurangi pertengkaran anak usia 2th & 5th?sama-sama anak cewek. klo kakaknya diem adiknya usil sebaliknya adiknya diem kakaknya gantian usil.