Selain no.CC yg tertera dikemasan dos FF ada nomor lain g.. Yg bs saya hubungi,sya mnta bantuan bunda yg tau nomor telp FF slain 0-80018-21-406 trim`s