Pada kemana bunda bunda yg tadi ya...# clingak clinguk..