Ih..anak saya 1,5th susah banget kalau minum susu formula klo ada saya.
maunya "nenen" aja...padahal klo sama yang jaga dia mau tuh minum susu formula...
Saya jadi ragu klo mau menyapih...
gimana ya supaya dia mau minum susunya ?? ga nenen aja... (maunya saya sapih )