Pagi bunda olive, uda ol ya . . . Yuk kt like like kan lg . . .